” ผลิตและจำหน่าย เสื้อสตรีผ้าฝ้ายทอมือ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ 100% ที่คัดสรรมาจาก OTOP ระดับ 5 ดาวของประเทศไทย
ออกแบบให้ทันสมัย และตัดเย็บอย่างประณีต เพื่อยกระดับและสนับสนุนสินค้าของคนไทยสู่สากล “

” Manufacture and distribute Hand woven cotton women’s shirts Dyed
with 100% natural color selected from the 5-star OTOP of Thailand
Modern design And finely sewn To upgrade and support Thai products to the world “